Ma 2017. október 18. szerda, Lukács napja van.
Nyomtatás

Mechwart Alapítvány

AZ ALAPÍTVÁNY NEVE:

 • "MECHWART ALAPÍTVÁNY A TECHNIKUSKÉPZÉSÉRT"

SZÉKHELYE:

 • 4025 DEBRECEN, SZÉCHENYI u. 58.

ADÓSZÁMA:

 •  18540594-1-09

ALAPÍTVÁNY CÉLJAI

 • Az alapítvány célja a szakképzés megújhodása, hatékonyabb - tanórai és tanórán.kivüli - pedagógiai munkával, a tehetségek felkarolásával, a képzési célok és tartalom korszerűsítésével - az általános műveltség sport- és szabadidőkultúra erősítésével -, és a képzés-nevelés eszközrendszerének megújításával.
 • Az alapítvány részletező céljait a Alapító Okirat 2. pontja tartalmazza
 • Célja a diákok és tanárok szakmai, tudományos és kultúrális igényeinek és lehetőségeinek, magasabb szintű kielégítésének biztosítása.
 • Általános céljai tehát a diákok és tanárok oktatási, kultúrális és sport-, szabadidő tevékenységének magasabb szintü ellátására vonatkoznak.
 • Segíteni kivánja az oktatás-nevelés folyamatában az iskola - szülő kapcsolat kiszélesítését és elmélyítését.

ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁS MÓDJA, SZEMPONTJAI

 • Az alapítvány csak a céljaival megegyező tevékenységeket támogatja.
 • A főbb, támogatandó célokat az Alapítói Okirat 5.b. pontja tartalmazza.
 • A kuratórium az Alapító Okirat 5.b pontban szereplő tevékenységek támogatását vagy saját határozata útján, vagy tanárok és tanulók számára kiírt pályázatok útján végzi.
 • Az alapítvány céljaira és működtetésére az alaptőke 2/3-a, a csatlakozók befizetéseinek 50%-a használható fel. A többi részt tartósan le kell kötni, ennek csak kamatai kerülhetnek felhasználásra.
 • A társulók céltámogatása esetén a befizetés 100-a fordítható támogatásra.
 • Az alapítói vagyon felhasználásának módja lehet: pályázat alapján, esetenkénti támogatás, céltámogatás a csatlakozók célzott adományai alapján.
 • Az alapítványi céloknak megfelelő diák és tanári támogatás fő formája: ösztöndíj és kutatási szerződés, pályázati vagy eseti támogatás alapján.
 • A kuratórium munkáját - a támogatások odaítélésénél - szükség esetén az iskola tanáraiból és a főadományozókból álló 5 fős "ad hoc bizottság" segíti.
 • A kuratórium a hozzá beérkezett, az alapítvány céljaival összhangban ál- ló írásbeli kéréseket egyedi elbírálásban részesíti, és a kuratórium ülésén dönt a támogatás mértékéről.
 • Az alapítvány működési feltételeit és a kuratórium alapítványi célú tevékenységet költségelszámolás formájában lehet biztosítani. Alapítvány terhére elszámolható költségek: utazási, postázási, előkészítési, tanácsadói tevékenység kiküldetési rendelvény, vagy szerződés alapján, számla biztosításával.

AZ ALAPÍTVÁNYHOZ CSATLAKOZÁS MÓDJA, FELTÉTELEI

 • Az alapítványhoz való csatlakozás módját az Alapító Okirat 4. pontja tartalmazza.
 • Az alapítvány a céljainak megfelelő támogatásokat köteles elfogadni. A szakképzés korszerűsítésével nem összefüggő, vagy azt nem erősítő céladományok elfogadását megtagadhatja. Az alapítványhoz csatlakozó sem közvetlenül, sem valamely szolgáltatással összefüggésben előre meghatározott vagyoni előny megszerzése vagy nyújtása érdekében nem adhat pénzbeli vagy más formájú adományt.
 • A csatlakozók az alábbi formákban támogathatják az alapítványt: pénz, ingó, ingatlan vagyon, tulajdonjog, bérleti jog, szellemi termék.

AZ ALAPÍTVÁNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGE

 • Az alapítvány vállalkozói tevékenységet folytathat.
 • A vállalkozás nyereségét az alapítványi célokra köteles felhasználni.
 • Az alapítvány működése során biztosítani kell az alapítványi és vállalkozási tevékenység bevételeinek és költségeinek elkülönítését.

A KURATÓRIUM ÜLÉSEI

 • A kuratórium szükség szerint, de legalább negyedévenként ülésezik.
 • A kuratóriumi ülésekről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv hitelesítése 2 kuratóriumi tag által történik.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 • Az alapítvány Alapító Okíratát csak az alapító módosíthatja. Módosítás során vagyont kivonni nem lehet.
 • Az alapító bármikor módosíthatja a kuratórium személyi összetételét, melyet a bíróságon bejelent. A módosítás fő célja az alapítvány hatékony működtetése.

Az alpítványról bővebb információt az iskola titkársága nyújt.