Ma 2017. október 18. szerda, Lukács napja van.

Iskolatörténet

A Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola rövid története (1908 - 2003)  Dr. Kárpáti László címzetes igazgató iskolatörténeti munkája alapján.

Nyomtatás

Iskolánk igazgatói

Iskolánk jelenlegi és volt igazgatói

Bővebben...

Nyomtatás

Az iskola alapítása

Intézetünk - s egyáltalán a hazai középfokú ipari szakoktatás nem tekinthet vissza olyan nagy múltra, mint egyes nagynevű gimnáziumok, kollégiumok. Mégis eredményes, tanulságos tapasztalatokban gazdag ez a múlt.

Bővebben...

Nyomtatás

A fémipari szakiskola és a felső ipari iskola évtizedei

Az 1908-ban alapított szakiskola (az iskola alpítólevele) nevelési célja: puritán szellemű, erős akaratú, kötelességtudó, alapos szakmai tudással rendelkező, hazafias érzésű iparosok nevelése volt. Ezt a célt szolgálta a tantervi anyag heti 50-57 tanítási órában történő feldolgozása, s az egyetlen tanórán kívüli nevelési fórum: az önképzőkör. A nevelés alapvető módszereit az igazgató a személyes példaadásában jelölte meg, s arra intette tanártársait, hogy "... az igazságos és méltányos szigor ..." legyen vezérlőelvük a nevelőmunkában. Ami a szakiskolai képzés tartalmát illeti az ipari érdekeket, a műhelyi élet kívánalmait tartották szem előtt. Az iparos nevelés szempontjából a rajztanításnak és a műhelygyakorlatnak meghatározó szerepe volt, s az összóraszám 87 %-át ezek tették ki.

Bővebben...

Nyomtatás

Az átmenet évei a második világháború után

Amikor a front átvonult a városon, intézetünk épületének egy része romokban hevert, műhelye pedig ismét kifosztva várta az élet megindulását. Az intézet történetében harmadszor kellett szinte mindent elölről kezdeni. A háború utáni első tanév nem csupán újjáépítési munkák elvégzését, a leglényegesebb tárgyi és személyi feltételek biztosítását kívánta meg a tantestülettel, de az eddigitől teljesen eltérő, merőben új nevelési cél megvalósítását. A városunkban ülésező ideiglenes nemzetgyűlés koalíciós pártjai és az újjászerveződő közoktatás irányítás az általános demokratikus nevelés programját hirdette meg.

Bővebben...

Nyomtatás

Technikumi időszak

Az 50-es években végrehajtott erőltetett ütemű iparosítás a nehézipar addig nem látott mérvű fejlődését eredményezte hazánkban. Sürgetően vetődött fel - a termelési folyamatban - a mérnök és a szakmunkás között álló középfokú ipari szakemberek képzésének igénye.

Bővebben...

Nyomtatás

A szakközépiskolai évek

Már az 50-es évek végén felmerül a kultúrpolitika irányítóiban egy iskolareform gondolata, a köznevelés "továbbfejlesztésére". Párthatározatra Oktatási Reformbizottság alakul. Ennek Szakoktatási Albizottsága szakközépiskolák létrehozását javasolja éspedig szakmunkások, művezetők képzésére és a technikusok alapképzésére. Ezt követően az 1961. évi III. törvény - a középfokú technikumok helyett - két új szakképző intézmény-típust hív életre: az egy szakmára képző és érettségit adó szakközépiskolát, valamint felsőfokú technikumot (azzal a céllal, hogy majd ezek fogják biztosítani a technikusképzést). Pár éven belül a középiskoláknak majdnem fele már szakközépiskolai képzést folytatott. Sorban jönnek létre a felsőfokú technikumok a 60-as évek elején, így iskolánkban is 1962/63-tól esti, majd levelező tagozaton.

Bővebben...

Nyomtatás

Műszaki középiskolai technikusképzés

Az 1985/86-ban újraindult iskolarendszerű ötéves technikusképzéssel - minden folytonosság ellenére - iskolánk történetének újabb szakasza kezdődött el. Az intézet hagyományinak megfelelő szintű és jelentőségű oktatási-nevelési, szakképzési feladatot kaptunk ismét. Természetesen a korábbi technikumi idők egyszerű folytatása senkiben sem merült fel. Bár a társadalmi-politikai struktúra egyelőre még konzerválódott, a gazdasági törvényszerűségek és a technikai haladás kikényszeríttette már ezekben az években is az oktatás, a szakképzés innovációját.

Bővebben...

Nyomtatás

Az innováció útján

Szakképzésünk utóbbi tíz éve a dinamikus változások, a szakmai fellendülés és megújulás évtizede. Mindez persze szoros összefüggésben van a társadalmi-gazdasági változásokkal. Nyilván - oktatásunk, képzésünk innovációját - a környezet inspirálta, de a helyzetfelismerés, a gyors reagálás érdeme az iskolavezetésé, a tantestületé. Ennek köszönhető, hogy intézetünk - hagyományihoz híven - ismert és elismert műszaki közép- iskola nem csupán a városban, a régióban, de országosan is.

Bővebben...